fbpx

ALL VIDEOS, Bài Giảng Phát Âm

Thử đọc 2 câu ngắn với âm /R/

Diem Le

angiele131

Như trong đoạn clips trước, chúng ta học cách đọc âm R gồm 2 bước
(1) Chu miệng ra
(2) Thụt lưỡi sau vào bên trong

Hôm nay chúng ta cùng tập đọc câu
Take   the    stairs   in     case    of     fire
/teik/  /ðə/  /sterz/ /in/    /keis/ /əv/  /faɪr/
The employer    is      hiring       and       firing
/ði/ /ɪmˈplɔɪər/ /iz/ /haɪring/ /ænd/ /faɪring/

Leave a Comment

%d bloggers like this: